RODO Durwen Polska

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w DURWEN Polska

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako:„RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 roku informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować Administratorem Państwa danych jest DURWEN Polska, z którym można się
skontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: 61-371 Poznań, ul. Romana Maya 1 lub mailowo: biuro@durwen.pl

2. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?
2.1. Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którymi zostały przekazane do Administratora (m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
2.2. Dane są przetwarzane w celu wykonywania przez Administratora działalności handlowej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy.
2.3. Dane są przetwarzane w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy w celu obsługi ewentualnych roszczeń.
2.4. Wypełnieniem przez Administratora obowiązków administracyjnych i publicznoprawnych,
2.5. Przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody pisemnej lub ustnej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielonej w określonych celach (np. marketingowym).
2.6. Udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają w mocy.
2.7. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których Administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.

3. Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?
3.1. Większość przetwarzanych przez Administratora danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu (np. klienta, pracownika),
3.2. Dane przedsiębiorców są również pozyskiwane ze źródeł publicznych, tj. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach,
3.3. W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane są pozyskiwane w wyżej wymieniony sposób, jak i od samych przedsiębiorców.

4. Komu możemy przekazywać dane?
4.1. Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.
4.2. Odbiorcami mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z jego upoważnienia. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej.
4.3. Administrator nie sprzedaje innym podmiotom Państwa danych osobowych.

5. Czy Państwa dane zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?
Dane mogą zostać przekazane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy w celu jej zawarcia, a także w ramach korzystania przez Administratora z infrastruktury informatycznej (chmura, poczta elektroniczna).

6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
w pkt. 2, tj.:

 • W zakresie realizacji zawartej umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, dodatkowo po rozwiązaniu umowy, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z
  regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • W zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
 • W zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, realizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,
 • Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

8. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?
Mają Państwo prawo:

 • Żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 • Wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich wycofaniem,
 • Wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO,
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim.